Razpis za delovno mesto

Na osnovi 12., 15. in 16. člena Statuta Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok ter sklepa Sveta Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok, z dne 15. 12. 2021, o razpisu delovnega mesta direktorja, Svet Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto direktorja.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • najmanj višješolska izobrazba,
  • vsaj pet let delovnih izkušenj pri organizacijskem, vzgojnem ali rekreativnem delu,
  • ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti,
  • doseganje pomembnih strokovnih rezultatov na področju dejavnosti letovanja in rekreacije otrok.

Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.

Mandat direktorja Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok traja štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana za direktorja. Predvideni začetek dela bo 17. 3. 2022.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – za razpis direktorja« priporočeno na naslov: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, najpozneje v osmih dneh po objavi razpisa, to je do 12. 1. 2022.

O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 8 dneh po končanem izboru.

V Ljubljani, 4. 1. 2022

Svet Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana

Prijava
Prijava
Domovi
Domovi
Kontakt
Kontakt